ஆலய பணியாளர்களுக்கு மட்டும்

இங்கு தரப்பட்டிருக்கும் பக்கங்கள் மிக பாதுகாப்பாக கையளவேண்டியவை :

# படிவங்கள் விளக்கங்கள்
1 அங்கத்தவரை இணைக்கும் படிவம் //வலைத்தளத்தில் அனுப்புக
2 அர்ச்சனைப்படிவம் //வலைத்தளத்தில் அனுப்புக
3 சுவாமிகள் 2020 //வலைத்தளத்தில் அனுப்புக
4 அங்கத்தவர்பாடிவம் //பதிவு இறக்கம் செய்யவும்
5 அர்ச்சனை பற்றுசீட்டுக்கள் //அச்சுப்பதிப்பு
6 அர்ச்சனை பற்றுசீட்டுக்கள் BY DINESH //அச்சுப்பதிப்பு